Klauzula zgody oraz informacyjna dla uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Women in Technology Poland oraz Accenture Sp. z o.o.

1. Organizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Women in Technology Poland z siedzibą w Krakowie (31-157), ul. Plac Matejki 10/6B, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793639, REGON: 383838077, NIP: 6762568191 (dalej jako „Stowarzyszenie”) oraz Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), ul. Sienna 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy – dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043465, NIP 5252219143, REGON 017368132 (dalej jako “Accenture”).

2. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w wydarzeniu (dalej jako „Uczestnik”).

3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu wydarzenia w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych oraz publikowanie ich na stronach internetowych oraz w kanałach social media.

4. Uczestnik zapisując się na udział w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz innych danych zawartych w CV Uczestnika, jeśli je udostępnia Uczestnik wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie jego wizerunku, utrwalonego w trakcie trwania wydarzenia, poprzez jego publikację na stronach internetowych, profilach społecznościowych Stowarzyszenia i oraz podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji jego celów statutowych. Stowarzyszenie zastrzega możliwość publikacji wizerunku Uczestnika w publikacjach, prezentacjach i innego rodzaju materiałach informacyjnych zarówno w wersji drukowanej i elektronicznej.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

a) Stowarzyszenie Women in Technology Poland z siedzibą w Krakowie (zwane dalej „Administratorem” lub „Stowarzyszeniem”), adres: Plac Matejki 10/6B, 31-157 Kraków, KRS:793639, NIP:6762568191, REGON: 38383807700000, e-mail: rodo@womenintechnology.pl

b) Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), ul. Sienna 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy – dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019271, NIP 5260015900, REGON 01036092, e-mail: dataprivacyofficer@accenture.com

c) Accenture Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), ul. Sienna 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy – dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043465, NIP 5252219143, REGON 017368132, e-mail: dataprivacyofficer@accenture.com

 

2) Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celach:

a) realizacji uzasadnionego interesu Stowarzyszenia w postaci realizacji działalności statutowej;

b) prowadzenia zapisów;

c) przygotowania i organizacji wydarzeń w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;

d) korespondencji z Uczestnikami wydarzeń;

e) w przypadku ewentualnych sporów, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Stowarzyszenia

f) w uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane w celu weryfikacji obecności na wydarzeniach.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Accenture w celach:

a) prowadzenia procesów rekrutacyjnych,

b) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych.

 

3) Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

a) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Stowarzyszenia (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych) oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Accenture (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych),

b) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

W związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych Przez Google LLC oraz Microsoft Corporation, Twoje dane są przekazywane poza EOG (wynikające z zawarcia standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO, tzw. Tarcza Prywatności), tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

 

5) Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od momentu wyrażenia niniejszej zgody, chyba że wcześniej nastąpi jej odwołanie.

 

6) Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 

7) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8) Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

9) Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.