POLITYKA PRYWATNOŚCI WIT4PEOPLE

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem WiT4People („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

1.1.   Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Women in Technology z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Jana Matejki 10/6b, 30-157 Kraków, wpisane do rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793639, posiadająca NIP: 6762568191, REGON: 383838077.

 

1.2.   Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: rodo@womenintechnology.pl

 

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 

2.1.   Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. 

2.2.   Przetwarzanie danych osobowych Uczestników oraz Partnerów może dotyczyć imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, wizerunku, adresu zewnętrznej strony internetowej/serwera z odnośnikiem do aplikacji konkursowej

2.3.   Dane osobowe Uczestników oraz Partnerów będą przetwarzane na podstawie niżej wskazanych przepisów oraz w następujących celach:

       2.3.1.   realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

       2.3.2.   realizacji Wydarzenia oraz Umów uczestnictwa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy);

       2.3.3.   podejmowania działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Organizatora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wówczas dobrowolna zgoda Uczestnika/Partnera) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Organizatora polegający na informowaniu o świadczonych usługach).

2.4.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wskazanych jako obligatoryjne, uniemożliwi realizacji Wydarzenia lub Umów przez Organizatora.

2.5.   Dane osobowe Uczestników oraz Partnerów będą przetwarzane przez okres:

       2.5.1.   odpowiedni dla wykazania przez Organizatora prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

       2.5.2.   w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez Uczestnika/Partnera sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych Uczestnika/Partnera w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi. 

2.6.   Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. 

2.7.   Organizator w niektórych sytuacjach może przekazywać dane Uczestnika/Partnera do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, na podstawy tarczy prywatności UE-USA. W takim wypadku Organizator podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Uczestnika/Partnera i będzie przekazywać dane osobowe Uczestnika/Partnera tylko podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych.  

 

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

3.1.   Organizator może powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestnika/Partnera podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie, w szczególności w celu organizacji Wydarzenia, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych osobowych Uczestnika/Partnera mogą być: hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma obsługująca informatycznie Organizatora, biuro rachunkowe, kancelaria prawna.

3.2.   Dane osobowe zgromadzone przez Organizatora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.3.   Każdy podmiot, któremu Organizator powierza do przetwarzania dane osobowe Uczestnika/Partnera, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Uczestnika/Partnera w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Organizatora. 

3.4.   Udostępnienie danych osobowych Uczestnika/Partnera podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH

 

4.1.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestników/Partnerowi przysługuje prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na temat Uczestnika/Partnera zarówno z  systemu należącego do Organizatora, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Organizatorem, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Organizator na temat Uczestnika/Partnera, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Organizatorowi zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Organizatora do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

5. INNE DANE

 

5.1.   Strona może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Uczestnika/Partnera  – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na Stronie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Uczestnika/Partnera, jeżeli Uczestnik/Partner wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Uczestnika/Partnera, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Stroną. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Stronie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Uczestnika/Partnera, ale określa jego aktywności.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO

 

6.1.   Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Uczestnika/Partnera przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również nasze wewnętrzne procedury z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

6.2.   Organizator wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. 

6.3.   Jednocześnie Organizator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Uczestnika/Partnera szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Uczestnika/Partnera, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Uczestnik/Partner powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Organizator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

7. COOKIES I IDENTYFIKATORY UCZESTNIKA/PARTNERA 

 

7.1.   W celu prawidłowego działania Strony, Organizator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Uczestnika/Partnera, za pośrednictwem strony internetowej, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Uczestnik/Partner korzysta ze Strony – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

7.2.   Strona wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania. 

7.3.   Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Uczestnika/Partnera. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. 

7.4.   Cookies strony internetowej są bezpieczne dla urządzenia Uczestnika/Partnera, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

7.5.   Pliki generowanie bezpośrednio przez Organizatora nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z Organizatorem) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. 

7.6.   Uczestnik/Partner może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. 

7.7.   Przede wszystkim Uczestnik/Partner może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej.

7.8.   Uczestnik/Partner może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

7.9.   Organizator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji Strony i dostosowania zawartości strony do preferencji lub zachowań użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na Stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Stronę.

7.10.   Organizator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

 

Cookies jakiego narzędzia:        Cel zapisania:
Google Analytics        zbieranie ogólnych lub anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
Google Adwords        działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu
Apple Search Ads        działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu na sklepie Apple AppStore
Facebook Ads        działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu

 

7.11.   Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Uczestnik/Partner.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.   Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 15.05.2020 r.