REGULAMIN BOOTCAMPU

Organizatorem Bootcampu jest Stowarzyszenie Women in Technology z siedzibą w Krakowie, adres:
Plac Jana Matejki 10/6b, 30-157 Kraków, wpisane do rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000793639, posiadająca NIP: 6762568191, REGON: 383838077
(„Organizator”). Kontakt i sposób porozumiewania się z Organizatorem: komunikacja elektroniczna za
pośrednictwem adresu e-mail mmlodzik@womenintechnology.pl

1. DEFINICJE

Bootcamp kurs z danego obszaru tematycznego, prowadzony w formie warsztatów, mający na celu przekazać Uczestnikom więdzę podstaw programowania, dostępny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora
Formularz
zgłoszeniowy
(Formularz)
interaktywny formularz dostępny w aplikacji Eventbrite, za pośrednictwem którego Uczestnicy zgłaszają chęć wzięcia udziału w Bootcampie
Partner podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, współpracujący z Organizatorem i który bierze udział w Bootcampie
Polityka prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Uczestników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu
Regulamin niniejszy regulamin, stanowiący jednocześnie odpowiednio ogólne warunki Umowy Uczestnictwa
Strona (internetowa) strona internetowa Organizatora, znajdująca się pod adresem https://womenintechnology.pl/, na której umieszczone są informacje na temat organizowanego Bootcampu
Uczestnik każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Bootcampie
Mentor Osoba wskazana przez Organizatora, która może wspierać merytorycznie Uczestnika w trakcie trwania Bootcampu
Oprogramowanie skrypty autorskie powstałe w trakcie trwania Bootcampu, które są własnością Uczestnika i/lub członków zespołu w którym razem pracowali, w tym także Organizatora. Podczas publikacji informacji o stworzonym oprogramowaniu, Uczestnik zobowązany jest do podania informacji, że jest to praca Twórcza będąca wynikiem uczestnictwa w Bootacampie organizowanym przez WiT.
Zespół współpracująca ze sobą grupa ludzi, wybrana przez Organizatora, realizująca razem wspólny projekt

2. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu o nazwie „Bootcamp WiT” organizowanego przez Organizatora.

2. W celu korzystania z funkcjonalności Strony, po stronie Uczestnika muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interfejsu Strony, zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa, aktywne konto e-mail, włączona obsługa Javascipt i Cookies. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Organizator nie zamieszcza na Stronie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania w stosunkach między potencjalnym Uczestnikiem a Organizatorem.

4. Uczestnicy obowiązani są podczas udziału w Bootcampie do postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zachowania dobrych obyczajów, w szczególności nieutrudniania i niezakłócania innym Uczestnikom swobodnego udziału w Bootcampie.

5. Udział w Boocampie jest bezpłatny i dobrowolny. Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów udziału w Bootcampie.

6. Uczestnicy podczas uczestnictwa w Bootcapmie korzystają z własnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji założeń warsztatów. Organizator nie odpowiada za używane przez Uczestnika oprogramowanie oraz za możliwe problemy techniczne z tym związane.

7. Do wykonywania zadań oraz realizacji założeń warsztatów, niezbędne będzie zainstalowanie aktualnych aplikacji, znajdujących się bezpośrednio na stronach ich twórców.

8. Po zakończeniu Bootcampu Organizator przewiduje dla Uczestników dyplomy. Warunkiem otrzymania dyplomu jest frekwencja udziału w 80% zajęć oraz czynne zaangażowanie w
projekty.

9. Po zakończeniu projektu, Organizator będzie przeprowadzał jego ewaluację, celem uzyskania opinii Uczestników Bootcampu. Ewaluacja odbywać się będzie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na zewnętrznej stronie internetowej, Uczestnik otrzyma link z odnośnikiem bezpośrednio na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

3. WARUNKI UDZIAŁU UCZESTNIKÓW ORAZ REJESTRACJA

1. Uczestnikami Bootcampu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub
Partnera.

2. Czas trwania Bootcampu: 29 lipca – 30 sierpnia.

3. Bootcamp jest przeznaczony dla osób, które nie pracowały wcześniej w branży IT i chciałyby spróbować swoich sił w programowaniu i jednocześnie poznać jak działa się w tym
środowisku.

4. Warunkiem chęci wzięcia udziału w Bootcampie jest wysłanie imiennego zgłoszenia za pośrednictwem Eventbrite. Organizator ustala limit zgłoszeń do 50.

5. Po analizie zgłoszeń, Organizator spośród nadesłanych aplikacji Organizator wybierze Uczestników, według poniższych kryteriów:

– osoby bez doświadczenia zawodowego w IT
– osoby, które chcą się przebranżowić lub sprawdzić czy praca w IT jest dla nich
– brak wykształcenia w kierunku IT

6. Organizator przewiduje 6 miejsc dla Uczestników, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.

7. Podczas prowadzenia warsztatów w ramach Bootcampu, Uczestnicy będą podzieleni na zespoły. Efektem finalnym kuru będzie stworzenie własnego bloga.

8. Warunkiem udziału Uczestnika w Bootcampie jest: (i) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu; (ii) zapoznanie się z Polityką prywatności; (iii) wypełnienie i przesłanie do Organizatora elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego; (iv) postępowanie przez Uczestnika przez cały czas Konkursu zgodnie z Regulaminem.

9. Przesłanie Formularza oznacza złożenie Organizatorowi oferty uczestnictwa w Bootcampie. Zawarcie Umowy uczestnictwa następuje z chwilą zatwierdzenia przez Organizatora w formie elektronicznej udziału  Uczestnika w Bootcampie. Realizacja Umowy następuje w dniach trwania Wydarzenia.

10. Organizator utrwala, zabezpiecza i udostępnia treść zawieranej umowy uczestnictwa Uczestnikowi poprzez jej wysłanie na adres e-mail Uczestnika podany przez niego w Formularzu.

11. Uczestnik może zrezygnować z Bootcampu i wypowiedzieć Umowę uczestnictwa w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem, iż wcześniej przeniesie swój wkład
pracy we wspólny Projekt na wybranego członka lub wybranych członków tego samego Zespołu, w którym tworzony jest Projekt.

12. Organizator może wypowiedzieć Umowę uczestnictwa ze skutkiem natychmiastowym Uczestnikowi, który mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień Regulaminu, nie zastosuje się do wezwania Organizatora.

13. Uczestnicy oświadczają, że:

13.1. w ramach Bootcampu będą przestrzegać niniejszego Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz dobrych obyczajów;

13.2. przygotowane przez Uczestników aplikacje aplikacje nie będą: wątpliwe etycznie, w tym zawierać treści pornograficznych, przeznaczonych dla osób poniżej 18 roku życia, rasistowskich, brutalnych, wzywających do nienawiści lub przemocy, naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, naruszających dobra osobiste, autorskie prawa osobiste i majątkowe, inne prawa własności intelektualnej, a także jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.

4. PRZEBIEG BOOTCAMPU

1. Uczestnicy podczas prowadzonego Bootcampu będą uczyli się podstaw programowania w następujących technologiach: PHP, HTML, CSS, JavaScript oraz poznają następujące narzędzia: GIT, Docker. Narzędzie służące do kontaktu pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem zostanie wybrane podczas pierwszego spotkania.

2. W ramach Bootcampu Uczestnicy będą podzieleni na (2 lub 3) zespoły, podziału dokona Organizator. Metodyką pracy zespołów będzie Scrum.

3. Co tydzień, w niedzielę będzie rozpoczynał się początek Sprintu, podczas którego Uczestnicy będą otrzymywać zadania do wykonania. Codziennie lub co 2-dni Uczestnicy będą kontaktować się z Project MAnagerem, który będzie przeprowadzał wspólnie z nimi Daily. Na start Bootcampu, każdy z Uczestników otrzyma szkielet aplikacji, który będzie zawierał bazę danych. Podczas trwania Bootcampu Uczestnicy będą pracować nad projektem wykonania Bloga.

4. Na poczet realizacji założeń Bootcampa, stworzony zostanie harmonogram uwzględniający start oraz zakończenie kursu, daty trwania warsztatów z danych technologii oraz narzędzi, a także zawierać będzie informacje związane z metodyką pracy. Harmonogram stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. WIZERUNEK

1. Podczas Wydarzenia mogą być realizowane sesje fotograficzne oraz sesje video (również podczas transmisji zdalnej), które następnie zostaną wykorzystane na Stronie internetowej bądź w kanałach Social media Organizatora, w szczególności w celu zdania relacji z przebiegu Bootcampu oraz innych publikacjach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Wydarzenia, również na stronach internetowych podmiotów nie będących Organizatorem. Poprzez udział w Bootcampie Uczestnik wyraża zgodę na takie wykorzystanie swojego wizerunku. Jeżeli Uczestnik nie wyraża takiej zgody, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Organizatora, wysyłając takie oświadczenie na adres e-mail: mmlodzik@womenintechnology.pl.

6. DANE OSOBOWE

1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej: https://womenintechnology.pl/polityka-prywatnosci-bootcamp/

7. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Zgłaszając się do Bootcampu, Uczestnicy Autorskie prawa majątkowe w stosunku do rozwiązań opracowanych w ramach Konkursów pozostają przy Uczestnikach, z zastrzeżeniem, iż z chwilą zgłoszenia rozwiązania do oceny przez jury Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji z prawem sublicencji do takiego rozwiązania na następujących polach eksploatacji: a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie rozwiązania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, b. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu oraz dokonywanie
jakichkolwiek innych zmian, c. rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem rozwiązania lub jego kopii, d. zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do rozwiązania e. utrwalenie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi i drukarskimi, f. wprowadzenia do pamięci komputera i swobodnego udostępniania w sieciach komputerowych, w tym: Internet oraz Intranet – w szczególności przez stałe umieszczenie na publicznej stronie www całości dzieł lub ich części w sposób umożliwiający swobodne, wielokrotne kopiowanie każdemu zainteresowanemu, g. wprowadzanie egzemplarzy i nośników oraz zwielokrotnionych egzemplarzy i nośników do obrotu, d. publiczne odtwarzanie, e. publiczne udostępnianie egzemplarzy i nośników, h. wystawienie, i. wyświetlanie, j. sporządzanie wersji obcojęzycznych, k. zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do rozwiązania.

8. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Bootcampem należy przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej na adres mmlodzik@womenintechnology.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem żądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

2. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni rozpatrzy reklamację. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Organizator powiadomi Uczestnika w wiadomości wysłanej na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Bootcampie.

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego oprogramowanie będzie naruszało przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się do wstąpienia do sporu w miejsce Organizatora lub występowania wspólnie z Organizatorem w postępowaniu sądowym, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem skierowanym przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia jej praw przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie wydatki, w tym koszty obsługi prawnej poniesienie przez Organizatora, poniesione przez Organizatora w związku z ww. roszczeniem.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie dodatkowe i indywidualne porozumienia pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

3. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana porządku prawnego lub formy prawnej działalności Organizatora) lub technicznych (modernizacja procesu rejestracji, strony internetowej Organizatora lub Formularza Zgłoszeniowego). Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej strony internetowej Organizatora przez 7 (siedem) dni przed wejściem jego w życie. Uczestnik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie zaakceptował nowego Regulaminu w tym terminie, uznaje się, iż nie zaakceptował on zmienionego Regulaminu i przysługuje mu prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Bootcampie.

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będącym konsumentem dotyczącego umowy o udział w Bootcampie, konsument jest uprawniony do
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

5. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy uczestnictwa jest wyłączone na podstaw art. 38 ustawy o Prawach konsumenta.

6. Data wejścia w życie Regulaminu: 01.07.2020