Regulamin Newslettera Stowarzyszenia Women in Technology Poland

1. DEFINICJE

 

1.1. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Women in Technology Poland z siedzibą w Krakowie (31-157), ul. Plac Matejki 10/6B, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793639, REGON: 383838077, NIP: 6762568191;

1.2. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Stowarzyszenie informuje Użytkowników o nowościach pojawiających się w ramach działalności Serwisu i usług Stowarzyszenia, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;

1.3. Serwis – serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.womenintechnology.pl, którego właścicielem jest Stowarzyszenie;

1.4. Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz, którego świadczone są przez Stowarzyszenie usługi drogą elektroniczną;

 

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 

2.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Stowarzyszenie na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2.2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

2.3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:

2.3.1. zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.womenintechnology.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,

2.3.2. dokonuje akceptacji treści niniejszego Regulaminu,

2.3.3. wysyła zgłoszenie do Stowarzyszenie,

2.3.4. aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.

2.4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Stowarzyszeniem a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

2.5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

2.6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

3.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia, adresu e-mail i wybranego miasta tylko w celu świadczenia usługi Newslettera. Dane te mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu świadczącemu obsługę techniczną Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, reguluje Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, dostępna pod tym adresem.

 

4. REKLAMACJE

 

4.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail newsletter@womenintechnology.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia.

4.2. Stowarzyszenie rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Klient nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Klienta.

4.3. Odpowiedź na reklamację Stowarzyszenie kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1. Stowarzyszenie może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Stowarzyszenia lub formy działalności Stowarzyszenia) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu).

5.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.

5.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa. Odpowiedź na reklamację Stowarzyszenie kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.