REGULAMIN CYKLU WARSZTATÓW ONLINE ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE WOMEN IN TECHNOLOGY POLAND

§1

Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w warsztatach online.
 2. 2. Na potrzeby realizacji warsztatów online, zostały przyjęte następujące definicje:
  a) Regulamin – niniejszy regulamin,
  b) Organizator – Stowarzyszenie Women in Technology Poland z siedzibą w Krakowie, ul. Plac Matejki 10/6B, 31-157 Kraków, KRS: 793639, NIP: 6762568191, REGON: 38383807700000,
  c) Warsztaty – bezpłatne zajęcia, mające charakter edukacyjny, przeznaczone dla Uczestników, których wiek jest zgodny z kryteriami uczestnictwa. Są ukierunkowane na zdobycie umiejętności programowania z wykorzystaniem bezpłatnych aplikacji Gimp oraz Scratch,
  d) Kandydat – Opiekun razem z dzieckiem, który poprzez wypełnienie i wysłanie formularzu uczestnictwa zgłasza chęć udziału w warsztatach,
  e) Uczestnik – Opiekun wraz z dzieckiem, którzy spełnili wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie i tym samym zakwalifikowali się do uczestnictwa w warsztatach,
  f) Opiekun – osoba dorosła, rodzic lub inny opiekun prawny osoby małoletniej,
 3. 3. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie przewiduje również dodatkowych opłat za skorzystanie z konsultacji.
 4. 4. Kryteria uczestnictwa w warsztatach:
  a) Udział jest przeznaczony dla dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej,
  b) Podczas trwania warsztatów uczestniczyć mogą w nich również Opiekunowie.
 5. 5. Czas trwania:
  a) Cykl warsztatów składa się z 8 spotkań, prowadzonych przez Internet, w formie online (z wykorzystaniem narzędzi video),
  b) Każdy warsztat trwa nie dłużej niż 120 minut,
  c) Warsztaty odbywać się będą cyklicznie w następujące dni: 19 maja, 26 maja, 2 czerwca, 9 czerwca, 16 czerwca, 23 czerwca, 30 czerwca, 7 lipca 2020 roku w podanym przedziale godzinowym: 17.30 – 19.30,
  d) Po zakończeniu danego spotkania, Organizator przewiduje do 6-ciu godzin (liczone jako godziny zegarowe) konsultacji dla Uczestników w ustalonych przez Organizatora terminach, zależnie od potrzeb uczestników. O terminach konsultacji Organizator powiadamia Uczestników drogą mailową.
 6. 6. Dla Uczestników, którzy zrealizują co najmniej 75% uczestnictwa w warsztatach (tj. 6 spotkań), Organizator wystawi w formie dokumentu .pdf imienne Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo. Dodatkowo Uczestnicy spełniający powyższe kryterium będą mieli prawo do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy projekt zrealizowany w ramach warsztatów.
 7. 7. Szczegółowe zasady udziału w konkursie, o którym mowa w pkt. 6, określa Organizator w osobnym regulaminie, przesłanym do Uczestników drogą mailową oraz opublikowanym na stronie www.womenintechnology.pl.

§2
Rekrutacja do projektu

 1. 1. Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 11 maja 2020 roku, od godziny 20.00 do 17 maja 2020 roku, do godziny 19:59:59 przez Organizatora. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie, jednak nie później niż do 18 maja 2020 roku, utworzą listę rezerwową zgłoszeń według kolejności nadesłania. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztacie, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba na liście rezerwowej.
 2. 2. Uczestnikiem warsztatów może zostać każdy (zgodnie z §1 pkt 3 Regulaminu), kogo Opiekun wypełni poprawnie formularz zgłoszeniowy i prześle go do Organizatora w wyznaczonym czasie. Formularz rejestracyjny znajduje się również na stronie internetowej Organizatora: www.womenintechnology.pl.
 3. 3. W warsztatach może wziąć udział nie więcej niż 20 osób. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń przewyższy ilość dostępnych miejsc dla Uczestników, decydująca będzie kolejność zgłoszeń.
 4. 4. Uczestnicy podczas warsztatów korzystają z własnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji założeń warsztatów. Organizator nie odpowiada za używane przez Uczestnika oprogramowanie oraz za możliwe problemy techniczne z tym związane.
 5. 5. Do wykonywania zadań oraz realizacji założeń warsztatów, niezbędne jest zainstalowanie aktualnych aplikacji, znajdujących się bezpośrednio na stronach ich twórców. Aktualne wersje aplikacji znajdują się pod adresem https://www.gimp.org/downloads/index-comments.html, https://scratch.mit.edu oraz https://zoom.us.

§3
Przebieg projektu

 1. 1. Warsztaty są przygotowane i będą prowadzone przez trenerów na co dzień pracujących w zawodzie programisty.
 2. 2. Warsztaty będą prowadzone w oparciu o pracę własną Uczestnika. Celem udziału w warsztatach jest przygotowanie gry tematycznie związanej z recyklingiem.
 3. 3. Warsztaty będą realizowane na podstawie programu przygotowanego przez Organizatora, dostępnego na stronie http://womenintechnology.pl.
 4. 4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w programie i terminach warsztatów.
 5. 5. Organizator nie odpowiada za używane przez Uczestnika oprogramowanie oraz za możliwe problemy techniczne z tym związane.
 6. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, uniemożliwiające lub utrudniające przebieg warsztatów, w szczególności awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

§4
Rezygnacja z uczestnictwa

 1. 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie na każdym jego etapie. O tym fakcie Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora drogą mailową na adres e-mail: abielak@womenintechnology.pl.
 2. 2. Rezygnacja skutkuje utratą prawa do otrzymania Zaświadczenia, o którym mowa w §1 pkt 6 Regulaminu.
 3. 3. Rezygnacja zgłoszona w inny sposób niż opisany w pkt. 1 (w szczególności za pośrednictwem komunikatora internetowego) nie będzie skuteczna.

§5
Przetwarzanie danych osobowych

 1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów prawnych jest Organizator – Stowarzyszenie Women in Technology Poland z siedzibą w Krakowie, ul. Plac Matejki 10/6B, 31-157 Kraków, KRS: 793639, NIP: 6762568191, REGON: 38383807700000, z którym można kontaktować się w sposób wskazany w § 7 pkt. 4 Regulaminu.
 2. 2. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów prawnych określa zakres zgód oraz uzupełnionych przez Uczestnika i/lub odpowiednio Opiekuna prawnego danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza.
 3. 3. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć:
  – w przypadku Uczestnika: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu IP, adresu korespondencyjnego, wieku,
  – w przypadku Opiekuna prawnego: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu IP, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu.
 4. 4. Dane osobowe Uczestnika oraz Opiekuna prawnego będą przetwarzane w następujących celach:
  – realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  – podejmowania działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Organizatora w związku z warsztatami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  – odpowiedni dla wykazania przez Organizatora prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń,
  – w przypadku działań promocyjnych i marketingowych, do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych.
 6. 6. Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
 7. 7. Organizator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z organizacją i promowaniem warsztatów, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być: Facebook, hostingodawca, operator poczty elektronicznej.
 8. 8. Dane osobowe zgromadzone przez Organizatora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 9. 9. Każdy podmiot, któremu Organizator powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może je przetwarzać, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Organizatora.
 10. 10. W związku z przetwarzaniem danych Uczestnik oraz Opiekun prawny mają prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Organizatora, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Organizator, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Organizatora na jego temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Organizatorowi zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Organizatora do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. 11. Organizator gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku. Organizator zapewnia również przestrzeganie art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO.

§6
Prawa do kodu i innych utworów

 1. 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utworów (aplikacji, projektów i in.) wytworzonych w ramach warsztatów do działań promocyjnych Organizatora (zamieszczenie na stronie internetowej lub w innych mediach).
 2. 2. W przypadku braku zgody Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć warsztatów na adres e-mail: abielak@womenintechnology.pl.
 3. 3. Ze względu na to, że podczas warsztatów mogą zostać wykorzystane realne projekty i kod z firm, w których pracują lub pracowali trenerzy, Uczestnik powinien każdorazowo uzyskać zgodę trenera na udostępnienie wykonywanych zadań w sieci Internet.

§7
Postanowienia końcowe

 1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
 2. 2. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia na stronie
  internetowej Organizatora.
 3. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
  Cywilnego.
 4. 4. Uwagi oraz wszelkie pytania na temat warsztatów Kandydat lub Uczestnik powinien kierować na adres e-mail: abielak@womenintechnology.pl.

 

Plik w formacie .pdf

REGULAMIN CYKLU WARSZTATÓW ONLINE ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE WOMEN IN TECHNOLOGY POLAND