REGULAMIN WIT4PEOPLE

 

Organizatorem WiT4People jest Stowarzyszenie Women in Technology z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Jana Matejki 10/6b, 30-157 Kraków, wpisane do rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793639, posiadająca NIP: 6762568191, REGON: 383838077 („Organizator”). Kontakt i sposób porozumiewania się z Organizatorem: komunikacja elektroniczna za pośrednictwem adresu e-mail wit4people@womenintechnology.pl 

 

1. DEFINICJE

 

Formularz zgłoszeniowy         (Formularz)  

interaktywny formularz dostępny w aplikacji Eventbrite lub na stronie internetowej Organizatora, za pośrednictwem którego Uczestnicy zgłaszają chęć wzięcia udziału w WiT4People

 

WiT4People/Wydarzenie        

impreza, odbywająca się na zasadach określonych w Regulaminie oraz według Harmonogramu, w czasie i w miejscu wskazanym przez Organizatora w ogłoszeniu o rozpoczęciu WiT4People

 

Harmonogram  

szczegółowy Harmonogram WiT4People określony przez Organizatora, dostępny na stronie internetowej Wydarzenia; Harmonogram ma charakter informacyjny

 

Konkursy  

odbywające się ramach WiT4People konkursy, których przedmiotem jest rozwiązywanie zadań, polegających na stworzeniu przez Uczestników rozwiązania na przedstawiony przez Organizatora problem

 

Nagroda  

nagroda za wygraną w Konkursie

 

Partner  

podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, współpracujący z Organizatorem i który bierze udział w WiT4People w ramach danego Konkursu

 

Polityka prywatności  

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Uczestników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu

 

Projekt​  

zakwalifikowane i gotowe rozwiązanie Konkursu nadesłane przez niepodlegającego wykluczeniu Uczestnika

 

Regulamin  

niniejszy regulamin, stanowiący jednocześnie odpowiednio ogólne warunki Umowy Uczestnictwa

 

Strona (internetowa)  

strona internetowa Organizatora, znajdująca się pod adresem https://womenintechnology.pl/, na której umieszczone są informacje na temat WiT4People oraz poszczególnych Konkursów, a także Formularz zgłoszeniowy

 

Uczestnik  

każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w WiT4People

 

Umowa (uczestnictwa)  

umowa o udział Uczestnika w WiT4People, zawierana na czas trwania danej edycji WiT4People między tym Uczestnikiem a Organizatorem, na czas trwania WiT4People, według postanowień Regulaminu i danych Formularza zgłoszeniowego

 

Zespół  

działająca w porozumieniu grupa Uczestników, tworząca jeden Projekt

 

 

2. ZASADY OGÓLNE 

 

2.1.   Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu o nazwie „WiT4People”, organizowanego przez Organizatora. 

2.2.   W celu korzystania z funkcjonalności Strony, po stronie Uczestnika muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interfejsu Strony, zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa, aktywne konto e-mail, włączona obsługa Javascipt i Cookies. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.3.   Organizator nie zamieszcza na Stronie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania w stosunkach między potencjalnym Uczestnikiem a Organizatorem.

2.4.   Uczestnicy obowiązani są podczas udziału w WiT4People do postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zachowania dobrych obyczajów, w szczególności nieutrudniania i niezakłócania innym Uczestnikom swobodnego udziału w WiT4People, w tym w Konkursach.

2.5.   Udział w WiT4People jest bezpłatny i dobrowolny. Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów udziału w WiT4People.

 

3. WARUNKI UDZIAŁU UCZESTNIKÓW ORAZ REJESTRACJA

 

3.1.   Uczestnikami WiT4People mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub Partnera.

3.2.   Warunkiem udziału Uczestnika w WiT4People jest: (i) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu; (ii) zapoznanie się z Polityką prywatności; (iii) wypełnienie i przesłanie do Organizatora elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego; (iv) postępowanie przez Uczestnika przez cały czas Konkursu zgodnie z Regulaminem.

3.3.   W Konkursach Uczestnicy mogą tworzyć Zespoły. Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu (nie może być członkiem dwóch lub więcej Zespołów). O jego członkostwie w Zespole decyduje wkład pracy we wspólny Projekt Zespołu.

3.4.   Przesłanie Formularza oznacza złożenie Organizatorowi oferty uczestnictwa w WiT4People. Zawarcie Umowy uczestnictwa następuje z chwilą zatwierdzenia przez Organizatora w formie elektronicznej udziału Uczestnika w WiT4People oraz Konkursie. Realizacja Umowy następuje w dniach trwania Wydarzenia.

3.5.   Organizator utrwala, zabezpiecza i udostępnia treść zawieranej umowy uczestnictwa Uczestnikowi poprzez jej wysłanie na adres e-mail Uczestnika podany przez niego w Formularzu.

3.6.   Uczestnik może zrezygnować z WiT4People i wypowiedzieć Umowę uczestnictwa w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem, iż wcześniej przeniesie swój wkład pracy we wspólny Projekt na wybranego członka lub wybranych członków tego samego Zespołu, w którym tworzony jest Projekt.

3.7.   Organizator może wypowiedzieć Umowę uczestnictwa ze skutkiem natychmiastowym Uczestnikowi, który mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień Regulaminu, nie zastosuje się do wezwania Organizatora.

 

4. ZASADY KONKURSÓW

 

4.1.   Konkursy odbywają się według bloków czasowych wskazanych w Harmonogramie. 

4.2.   W ramach Wydarzenia odbędzie się nieograniczona liczba Konkursów. Szczegółowe zasady i wytyczne do każdego Konkursu zostaną przekazane Uczestnikom przez Organizatora przed rozpoczęciem danego Konkursu.

4.3.   W ramach każdego Konkursu Projekty będą oceniane według następujących wytycznych:

       4.3.1.   Kompletności – nadesłana praca powinna zawierać elementy wyszczególnione w regulaminie każdego konkursu;

       4.3.2.   Skuteczności w zaadresowaniu problemów partnerskiej organizacji;

       4.3.3.   Spełnienia wymogów funkcjonalnych;

       4.3.4.   Dostosowania do wymagań technologicznych;

       4.3.5.   Bezpieczeństwa;

       4.3.6.   Potencjału do dalszego rozwijania;

4.4.   Uczestnicy oświadczają, że:

       4.4.1.  w ramach Konkursu będą przestrzegać niniejszego Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz dobrych obyczajów;

       4.4.2.   konkursowe rozwiązania będą przygotowywane wyłącznie w trakcie Konkursu, samodzielnie przez Uczestników, którzy są ich autorami, oraz że dysponują pełnią praw autorskich do przygotowanych rozwiązań;

       4.4.3.   przygotowane przez Uczestników rozwiązania nie będą: wątpliwe etycznie, w tym zawierać treści pornograficznych, przeznaczonych dla osób poniżej 18 roku życia, rasistowskich, brutalnych, wzywających do nienawiści lub przemocy, naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, naruszających dobra osobiste, autorskie prawa osobiste i majątkowe, inne prawa własności intelektualnej, a także jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.  

4.5.   Aby rozwiązanie mogło zostać uznane za Projekt biorący udział w Konkursie, musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie, spełniać wytyczne wyznaczone dla danego Konkursu oraz zostać wysłane w terminie wskazanym dla danego Konkursu w Harmonogramie.

 

5. ZWYCIĘSKI PROJEKT 

 

5.1.   Oceny rozwiązań poszczególnych zadań dokonuje jury danego Konkursu, składające się z minimum 5 członków. 

5.2.   Każdy z Konkursów posiada odrębne zasady sposobu oceny wykonania zadań, które zostaną przedstawione Uczestnikom wraz z wytycznymi Konkursu. 

5.3.   W ramach każdego Konkursu przewiduje się wyłonienie jednego zwycięskiego Zespołu. 

5.4.   Jury wyłania zwycięzców na posiedzeniu tajnym. 

5.5.   Decyzje Jury dotyczące wyłonienia zwycięskiego projektu w Konkursie zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego jury.

5.6.   Partner może zdecydować, iż dla zwycięskiego Zespołu z danego Konkursu przewidziana jest Nagroda rzeczowa. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne, inne nagrody, ekwiwalent pieniężny. 

 

6. WIZERUNEK

 

6.1.   Podczas Wydarzenia mogą być realizowane sesje fotograficzne oraz sesje video, które następnie zostaną wykorzystane na Stronie internetowej, w szczególności w celu zdania relacji z przebiegu WiT4People oraz innych publikacjach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Wydarzenia, również na stronach internetowych podmiotów nie będących Organizatorem. Poprzez udział w Wydarzeniu, Uczestnik wyraża zgodę na takie wykorzystanie swojego wizerunku. Jeżeli Uczestnik nie wyraża takiej zgody, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Organizatora, wysyłając takie oświadczenie na adres e-mail: wit4people@womenintechnology.pl 

 

7. DANE OSOBOWE

 

7.1.   Zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://womenintechnology.pl/polityka-prywatnosci-wit4people/

 

8. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

8.1.   Zgłaszając rozwiązanie do danego Konkursu, Uczestnicy oświadczają, że są wyłącznymi jej twórcami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują im pełne autorskie prawa majątkowe do stworzonej w czasie WiT4People rozwiązania. 

8.2.   Autorskie prawa majątkowe w stosunku do rozwiązań opracowanych w ramach Konkursów pozostają przy Uczestnikach, z zastrzeżeniem, iż z chwilą zgłoszenia rozwiązania do oceny przez jury Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji z prawem sublicencji do takiego rozwiązania na następujących polach eksploatacji: a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie rozwiązania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, b. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu oraz dokonywanie jakichkolwiek innych zmian, c. rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem rozwiązania lub jego kopii, d. zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do rozwiązania e. utrwalenie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi i drukarskimi, f. wprowadzenia do pamięci komputera i swobodnego udostępniania w sieciach komputerowych, w tym: Internet oraz Intranet – w szczególności przez stałe umieszczenie na publicznej stronie www całości dzieł lub ich części w sposób umożliwiający swobodne, wielokrotne kopiowanie każdemu zainteresowanemu, g. wprowadzanie egzemplarzy i nośników oraz zwielokrotnionych egzemplarzy i nośników do obrotu, d. publiczne odtwarzanie, e. publiczne udostępnianie egzemplarzy i nośników, h. wystawienie, i. wyświetlanie, j. sporządzanie wersji obcojęzycznych, k. zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do rozwiązania.

8.3.   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i ewentualnego otrzymania Nagrody w ramach Konkursu, jest zawarcie z Partnerem danego Konkursu umowy przeniesienia całości praw autorskich do Projektu na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji wraz z prawami zależnymi oraz prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, praw do wszelkiej dokumentacji powstałej w ramach realizacji Projektu oraz do rozporządzania i korzystania z tak powstałych opracowań na wszystkich polach eksploatacji. Przeniesienie praw autorskich do Projektu nastąpi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Partner zapewnia w umowie zawieranej ze zwycięskim Zespołem, iż Uczestnicy będący jego członkami, będą uprawnieniu do umieszczania przedstawienia zwycięskiego Projektu w swoim portfolio lub innych materiałach przedstawiających doświadczenie i osiągnięcia danego Uczestnika.

 

9. REKLAMACJE

 

9.1.   Reklamacje związane z Wydarzeniem należy przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej na adres wit4people@womenintechnology.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem żądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 

9.2.   Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni rozpatrzy reklamację. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Organizator powiadomi Uczestnika w wiadomości wysłanej na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

10.1.   W przypadku Uczestników, którzy nie są konsumentami, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w WiT4People, w tym w Konkursie.

10.2.   Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Projekt będzie naruszał przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się do wstąpienia do sporu w miejsce Organizatora lub występowania wspólnie z Organizatorem w postępowaniu sądowym, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem skierowanym przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia jej praw przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie wydatki, w tym koszty obsługi prawnej poniesienie przez Organizatora, poniesione przez Organizatora w związku z ww. roszczeniem. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

11.1.   Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.2.   Wszelkie dodatkowe i indywidualne porozumienia pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

11.3.   Organizator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana porządku prawnego lub formy prawnej działalności Organizatora) lub technicznych (modernizacja procesu rejestracji, strony internetowej Organizatora lub Formularza Zgłoszeniowego). Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej strony internetowej Organizatora przez 7 (siedem) dni przed wejściem jego w życie. Uczestnik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie zaakceptował nowego Regulaminu w tym terminie, uznaje się, iż nie zaakceptował on zmienionego Regulaminu i przysługuje mu prawo do rezygnacji z uczestnictwa w WiT4People.

11.4.   W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będącym konsumentem dotyczącego umowy o udział w WiT4People, konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

11.5.   Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy uczestnictwa jest wyłączone na podstaw art. 38 ustawy o Prawach konsumenta.

11.6.   Data wejścia w życie Regulaminu: 15.05.2020