Klauzula informacyjna uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Women in Technology Poland

1. Organizatorem Imprez jest Stowarzyszenie Women in Technology Poland z siedzibą w Krakowie (31-157), ul. Plac Matejki 10/6B, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793639, REGON: 383838077, NIP: 6762568191 (dalej jako „Stowarzyszenie”)

2. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w wydarzeniu (dalej jako „Uczestnik”).

3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu wydarzenia w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych oraz publikowanie ich na stronach internetowych oraz w kanałach social media.

4. Uczestnik zapisując się na udział w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz adres email. Biorąc udział w wydarzeniu Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie jego wizerunku, utrwalonego w trakcie trwania wydarzenia poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na stronach internetowych, profilach społecznościowych Stowarzyszenia i oraz podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji jej celów statutowych. Stowarzyszenie zastrzega możliwość publikacji wizerunku uczestnika w publikacjach prezentacjach i innego rodzaju materiałach informacyjnych zarówno w wersji drukowanej i elektronicznej).

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

5.1. Administrator danych osobowych: Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Women in Technology Poland z siedzibą w Krakowie (zwane dalej „Administratorem” lub „Stowarzyszeniem”), adres: Plac Matejki 10/6B, 31-157 Kraków, KRS:793639, NIP:6762568191,REGON: 38383807700000, e-mail: rodo@womenintechnology.pl

5.2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

5.2.1. realizacji uzasadnionego interesu Stowarzyszenia w postaci realizacji działalności statutowej;

5.2.2. prowadzenia zapisów;

5.2.3. przygotowania i organizacji wydarzeń w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;

5.2.4. korespondencji z Uczestnikami wydarzeń;

5.2.5. w przypadku ewentualnych sporów, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Stowarzyszenia

5.3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

5.3.1 dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Stowarzyszenia (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych)

5.3.2. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

5.4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

W związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych Przez Google LLC oraz Microsoft Corporation, Twoje danego są przekazywane poza EOG (wynikające z zawarcia standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO, tzw. Tarcza Prywatności), tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

5.5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody

5.6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

5.7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.8. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

5.9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.