ZGODA NA ROZPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU

 

1. wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka utrwalonego w formie zdjęć oraz materiałów filmowych z konferencji Digit4Kids organizowanej przez Stowarzyszenie Women In Technology Poland z siedzibą w Krakowie (31-157), ul. Plac Matejki 10/6B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000793639, NIP: 6762568191, REGON: 383838077 (dalej jako „Stowarzyszenie”), w celu prowadzenia przez nie działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem:

 

          a. publikacji wizerunku na stronie internetowej www.womenintechnology.pl;

          b. publikacji wizerunku w kanałach social media, w szczególności fanpage’u Stowarzyszenia na portalach Facebook, Instagram, YouTube, strona www

          c. użycia wizerunku w materiałach marketingowych Stowarzyszenie takich jak ulotki, plakaty, foldery reklamowe;

 

2. oświadczam, że jestem uprawniony(a) do wyrażenia niniejszej zgody, jak również, że jakikolwiek inny przedstawiciel ustawowy dziecka nie wyraża sprzeciwu w zakresie rozpowszechnienia wizerunku dziecka w formach określonych w ust. 1 powyżej;

 

3. oświadczam, że niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo oraz terytorialnie) korzystania z wizerunku dziecka, jak również, że została udzielona bezpłatnie;

 

4. oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o tym, że Stowarzyszenie oraz podmioty działające na jego zlecenie nie będą wykorzystywać wizerunku dziecka w sposób zniekształcony graficznie, naruszający dobre obyczaje, dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego, jak również w sposób obsceniczny lub obraźliwy.

 

5. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie.

 

 

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Women In Technology Poland

 

Poniżej znajdzie Pani/Pana informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka przez Stowarzyszenie Women In Technology Poland. Podanie przedmiotowych informacji stanowi realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

 

1. Stowarzyszenie Women In Technology Poland z siedzibą w Krakowie (31-157), ul. Plac Matejki 10/6B,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000793639, NIP:
6762568191, REGON: 383838077 (dalej jako „Stowarzyszenie”);

 

2. korespondencję w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kierować na adres e-mail rodo@womenintechnology.pl

 

3. Dane osobowe Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka przetwarzane będą w następujących celach:

 

          a. w zakresie danych osobowych Pana/Pani dziecka – podejmowania przez Stowarzyszenie działań marketingowych oraz reklamowych w zakresie w jakim udzielona została udzielona zgoda na wykorzystanie wizerunku, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na informowaniu osób trzecich o swojej działalności);

          b. w zakresie danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka – umożliwienia Stowarzyszeniu udowodnienia, że została wyrażona skuteczna zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na ochronie przed potencjalnymi roszczeniami).

 

4. Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku dziecka, dla którego jest Pani/Pan opiekunem lub rodzicem, Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie danych: imię, nazwisko, wizerunek.

 

5. Odbiorcami danych osobowych o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej mogą być dostawcy usług zewnętrznych tacy jak hostingodawca, dostawca usług CRM, usług mailingu, kanały social media, osoby tworzące materiały filmowe lub zdjęciowe.

 

6. W związku ze stosowanymi przez Stowarzyszenie rozwiązaniami dane mogą trafić do państw trzecich, tj. do USA. W takim przypadku będzie się to odbywać na podstawie tarczy prywatności UE-USA.

 

7. Dane osobowe zebrane przez Stowarzyszenie nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania przydatności danych osobowych, nie dłużej jednak niż do momentu odpadnięcia przesłanek przetwarzania tych danych.

 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. W tym celu, należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem na jej adres rejestrowy lub za pośrednictwem wskazanego w pkt. 2 powyżej adresu e- mail.

 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania tych danych niemożliwym będzie wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka.